Comenzi telefonice şi consultanţă
0

Regulamentul campaniei  “Black Friday”

Campania “Black Friday" desfășurată în perioada 23.11.2017 - 26.11.2017, este organizată de S.C. GrădinaMax S.R.L. (denumit in continuare “GrădinaMax” sau “Organizator”) cu sediul in Oradea, Bihor, str. Atelierelor nr. 16A, cod unic de înregistrare RO35391734, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J05/31/2016, reprezentantă legal de dl. Moldovan Adrian, în calitate de Administrator.

În momentul intrării în campanie acceptați responsabilitatea exclusivă pentru a decide dacă participarea dumneavoastră este legală conform oricărei jurisdicții aplicabile pentru dumneavoastră. Intrând în Campanie, dumneavoastră sunteți de acord cu acest regulament și cu faptul că deciziile Organizatorului sunt definitive și obligatorii în privința Campaniei.
 

1. – ELIGIBILITATE

La această campanie poate participa orice persoană fizică sau juridică cu vârsta de peste 18 ani, rezidentă în Romania.


2 – PERIOADA șI LOCATIA CAMPANIEI

Campania se desfașoară pe https://gradinamax.ro/.

Campania se desfășoară online în perioada 23.11.2017 până pe 26.11.2017 ora 23:59


3 – DREPTUL LA PARTICIPARE

La această campanie poate participa orice persoană fizică și/sau juridică, rezidentă în România, cu vârsta de peste 18 ani, care achiziționează produse participante la promoție, în perioada mai sus menționată în limita stocului disponibil pe https:// gradinamax.ro/.


4 - INFORMAȚII PRIVIND PRODUSELE IMPLICATE ÎN CAMPANIE

Produsele implicate în Campanie: toate produsele participante în campanie vor fi semnalizate pe site-ul https://gradinamax.ro/ prin bannere și pagina dedicată campaniei.

Produsele comandate vor fi livrate în termen de maxim 7-10 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii.

Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil.


5 - CONDIȚII GENERALE

Organizatorul îți rezervă dreptul, la discreția sa absolută, de a descalifica orice persoană care falsifică procedura de înregistrare sau funcționare a campaniei, care încalcă prezentul Regulament, care actionează într-un mod lipsit de etică sau perturbator sau care se determină că acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenința sau hărțui orice persoană.

Utilizarea, în orice mod, a unor metode frauduloase de înscriere în campanie, va atrage anularea tuturor înregistrărilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

Dacă, din orice motiv, această campanie nu se poate desfășura conform planificării datorita unor cauze aflate în afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, în opinia Organizatorului, corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a campaniei, Organizatorul îsi rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda campania. În situația în care campania încetează din cauza forței majore, fraudei sau a dificultăților tehnice înainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunț oficial.


6 - LIMITAREA RĂSPUNDERII

În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dvs. la această Campanie.

Fără a limita cele menționate mai sus, produsele și serviciile oferite de către Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fără garanții suplimentare, explicite sau implicite.


7 – LEGISLAȚIE ȘI LITIGII

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia română. Dacă una dintre clauze va fi declarată nulă, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua să fie valabile și aplicabile în conformitate cu legislația română. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi soluționat de către instanțele competente de la sediul Organizatorului.


8 - REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare / desfășurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricărui solicitant pe pagina de internet a Campaniei.


9 - FORȚĂ MAJORĂ

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție determină imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate conform acestui Regulament.


10 - ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment de forță majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea Campaniei să presupună creșterea bugetului alocat acestui proiect.


11 - PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Participarea la această Campanie implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

Organizatorul este obligat să nu transmită datele personale către terți, cu excepția societăților comerciale implicate în organizarea Campaniei. Participanților la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de legile privind protecția persoanelor cu privire la procesarea datelor personale și libera circulație a acestor date (dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție etc.) pe baza cererii scrise a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa din str. Atelierelor nr. 16A, Oradea, Bihor, Romania.

Pentru exercitarea drepturilor sus menționate, persoana implicată poate solicita acest lucru Organizatorului printr-o cerere scrisă, datată și semnată.

Organizatorul este obligat să comunice măsurile luate și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele personale privind persoana implicată, în termen de 10 zile de la primirea cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date creată în acest mod, va aduce la cunoștință drepturile conforme cu legile privind protecția datelor cu caracter personal.

Daca participanții nu solicită în scris altfel, aceștia sunt de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor personale de către Organizator în modul prezentat în paragraful anterior. În orice moment, participanții își pot retrage acordul privind utilizarea datelor personale sau primirea oricăror informații sau corespondențe printr-o cerere întocmită în formă scrisă, trimisă pe adresa Organizatorului.


12 - TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile legislației naționale privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 și legile privind protecția persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

În caz de tentativă sau fraudare a sistemului campaniei, abuz sau orice fapte care afectează imaginea Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea campaniei în condiții normale conform celor de mai sus, dar nu își asumă răspunderea pentru reclamații, contestații ale participanților care nu vizează încălcarea cadrului legal în vigoare.

 

Organizator:

SC GrădinaMax SRL

Oradea, jud. Bihor

mc visa paypal fancurier